Regulamin sklepu do 24.12.2014

Regulamin OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KÓŁ I ZESTAWÓW KOŁOWYCH (OWS KiZK)

dotyczy sprzedaży dla podmiotów gospodarczych (B2B)

Regulamin dotyczący sprzedaży konsumenckiej znajduje się pod adresem http://www.kola.com.pl/pl/i/Sprzedaz-konsumencka/2

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży obejmują wszystkie stosunki prawne wynikające z umów sprzedaży pomiędzy PROMAG SPÓŁKA AKCYJNA, zwaną dalej Sprzedawcą, a podmiotem nabywającym od niej produkty, zwanym dalej Kupującym realizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.kola.com.pl.

 

Stosunki umowne w wyżej wymienionym zakresie opierają się na niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, o ile umowa sprzedaży lub dostawy nie stanowi inaczej.

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych Warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nieważność jednego postanowienia niniejszych Warunków nie powoduje nieważności pozostałych postanowień. Wszelkie spory między stronami mogące wyniknąć z umów zawartych na podstawie niniejszych (OWS KiZK) , rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

 

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej (tj. sprzedaży na rzecz osób fizycznych dokonujących zakupu niezwiązanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową).

2. OFERTA CENOWA

Oferta cenowa uwzględniająca promocje dotyczy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.kola.com.pl realizowanej na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Kół i Zestawów Kołowych.

Wszystkie podane w ofercie ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega możliwość waloryzacji ceny obowiązującej w momencie dostawy zamówionego towaru w przypadku zmian stawek celnych i podatkowych, wahań kursów walut, gwałtownych wzrostów cen paliw i surowców, po uprzednim przesłaniu zmian warunków realizacji zamówienia Kupującemu.

3. ZAMÓWIENIE

Podstawą realizacji zamówienia jest złożenie zamówienia w systemie sklepowym www.kola.com.pl (lub przesłanie faxem, pocztą lub e-mailem przez Kupującego pisemnego zamówienia). Sprzedawca potwierdzi realizację zamówienia w ciągu 3 dni roboczych.

Termin realizacji zamówienia jest określony przy opisie produktu. W przypadku zmiany przez Sprzedawcę terminu realizacji zamówienia w stosunku do podanego w ofercie, Sprzedawca powiadomi Kupującego o dokładnym terminie realizacji w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku braku pisemnej rezygnacji z zamówienia przez Kupującego w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia przyjmuje się, że zamówienie podlega realizacji.

Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów lub nieprzewidzianych zmian w ofercie. Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli istnieją przeszkody obiektywne uniemożliwiające realizację zamówienia powodowane siłą wyższą, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w uzgodnionym przez strony terminie późniejszym lub odstąpienie od umowy bez roszczeń ze strony Kupującego.

Towar uważa się za wydany Kupującemu w momencie oddania towaru do dyspozycji Kupującego. Kupujący lub podmiot przez niego wskazany w zamówieniu jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru zamówionego towaru czytelnym podpisem oraz pieczątką firmową.

4. DOSTAWA

Zamówione produkty, dostarczane są na adres dostawy wskazany przez Kupującego, będący adresem pocztowym na terenie Polski

Wyładunek towaru z pojazdu oraz pozostałe czynności z tym związane (jak np. wniesienie do budynku, usunięcie opakowań itp.) należą do obowiązków Kupującego.

Kupujący ma obowiązek ilościowego i jakościowego sprawdzenia dostarczonego towaru w momencie dostawy i w obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzeń transportowych Kupujący ma obowiązek sporządzenia protokołu niezgodności w obecności Przewoźnika i bezzwłocznego powiadomienia Sprzedawcy. W przypadku braku odpowiedniej adnotacji uznaje się, że towar został dostarczony zgodnie z zamówieniem.

Koszt dostawy naliczany jest do każdego zamówienia zgodnie z poniższą tabelą:

Przesyłka kurierska DHL (przedpłata)

22 PLN brutto

Przesyłka kurierska DHL za pobraniem

34 PLN brutto

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów dostawy brutto dla produktów znajdujących się w okresowych promocjach. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować o tym Kupującego w warunkach promocji.

5. FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY

Fakturowanie sprzedaży odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktura dołączona jest do towaru lub wysyłana pocztą na adres wskazany przez Kupującego.

Przy pierwszych trzech zamówieniach warunkami płatności dla Kupującego jest przedpłata lub zapłata gotówką (wysyłka towaru za pobraniem), przy kolejnych zamówieniach warunki płatności ustalane są indywidualnie ze Sprzedawcą.

W przypadku artykułów w wersji niestandardowej - Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty w wysokości do 30% wartości zamówienia brutto.

Wpływ przedpłaty na konto Sprzedawcy powoduje uruchomienie zlecenia. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia artykułów w wersji niestandardowej Kupujący pokrywa koszty administracyjno-magazynowe poniesione przez Sprzedawcę w wysokości do 30% wartości zamówienia.

6. RĘKOJMIA

Sprzedawca udziela na oferowane produkty 12 miesięcznej rękojmi zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego.

7. ZWROT/ WYMIANA TOWARU

Kupujący może tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedawcy dokonać zwrotu/wymiany dostarczonego towaru w ciągu 3 dni roboczych od momentu odbioru towaru, pod warunkiem, że:

  • towar nie był użytkowany i nie nosi śladów użytkowania,
  • towar jest w pełni wartościowy, nieuszkodzony,
  • towar nie jest produktem niestandardowym. W przypadku zwrotu/wymiany towaru Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia do 20% wartości brutto przedmiotu zamówienia na poczet kosztów obsługi. Koszty dostawy zwracanego/wymienianego towaru ponosi Kupujący.

W przypadku rezygnacji z zamówienia w terminie powyżej 3 dni roboczych od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, Kupujący może zostać obciążony karą umowną w wysokości do 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Jeśli towar został wysłany do Kupującego to Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia kosztów dostawy.

8. Procedura złożenia zamówienia

8.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.kola.com.pl, dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

8.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

8.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie (terminy dostaw określone przy opisie danego produktu – pole „Wysyłka").

8.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

8.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie"

8.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PROMAG S.A. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpływu zamówienia do sklepu Kola.com.pl. Wiadomość ta zawiera link, którego kliknięcie potwierdza fakt złożenie zamówienia przez Klienta. W następnej kolejności w ciągu dwóch dni roboczych Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.

8.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

8.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

9. PROMAG S.A. zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych i błędów edytorskich.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl