Regulamin sklepu kola.com.pl

Regulamin sklepu internetowego kola.com.pl

 • 1 Definicje:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych, składająca zamówienie w sklepie.
 2. Konsument – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie prowadząca działalności gospodarczej. Konsumentem jest również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, w przypadku, gdy dokonuje zakupu niezwiązanego z zawodowym charakterem prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego kola.com.pl
 4. Sklep– serwis internetowy dostępny pod adresem kola.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia
 5. Produkt – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PROMAG S.A. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.
 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, działającego pod adresem kola.com.pl, w tym zasady dokonywania zamówień przez Klientów.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem kola.com.pl, prowadzony jest przez PROMAG S.A., ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań, Nr KRS 0000013278, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 2 085 000 PLN w pełni opłacony
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.
 4. Zapisy regulaminu obejmują wszystkie stosunki prawne wynikające z umów sprzedaży pomiędzy PROMAG SPÓŁKA AKCYJNA, zwaną dalej Sprzedawcą, a podmiotem nabywającym od niej produkty, zwanym dalej Klientem realizowanych na zasadzie sprzedaży wysyłkowej (poprzez sklep internetowy).
 5. Stosunki umowne w wyżej wymienionym zakresie opierają się na niniejszych warunkach, o ile umowa sprzedaży lub dostawy nie stanowi inaczej.
 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych Warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nieważność jednego postanowienia niniejszych Warunków nie powoduje nieważności pozostałych postanowień. Wszelkie spory między stronami mogące wyniknąć z umów zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy. Konsumentowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowego rozpatrzenia sporów i dochodzenia roszczeń.
 7. Sprzedawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
 • 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. PROMAG S.A. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez PROMAG S.A. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PROMAG S.A.

d.) będzie opóźniał się w dokonywaniu płatności.

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody PROMAG S.A.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla PROMAG S.A.,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 • 4. OFERTA CENOWA
 1. Oferta cenowa uwzględniająca promocje dotyczy wyłącznie sprzedaży wysyłkowej realizowanej na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Wysyłkowej PROMAG S.A.
 2. Wszystkie podane w ofercie ceny są cenami w złotych polskich i przedstawione są zarówno w cenie netto (bez podatku VAT) oraz w cenie brutto (zawierającej podatek VAT). Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.
 3. Sprzedawca zastrzega możliwość waloryzacji ceny obowiązującej w momencie dostawy zamówionego towaru w przypadku zmian stawek celnych i podatkowych, wahań kursów walut, gwałtownych wzrostów cen paliw i surowców, po uprzednim przesłaniu zmian warunków realizacji zamówienia Kupującemu.
 • 5. ZAMÓWIENIE
 1. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie, korzystając z jednej z następujących opcji:
 2. Poprzez stronę internetową Sklepu: www.kola.com.pl
 3. Poprzez wysłanie zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail na adres mailowy Sprzedawcy: kola@promag.com.pl
 4. Telefonicznie pod numerem telefonu: 61 6558 327
 5. Faxowo – wysyłając wypełniony formularza zamówienia na nr 61 655 82 03
 6. Złożenie zamówienia poprzez stronę internetową sklepu możliwe jest po: a. dokonaniu wyboru zamawianych Produktów (dodanie Produktów do "koszyka zamówień"); b. wypełnieniu formularza rejestracyjnego (rejestracja) c. zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.
 7. Zamówienie złożone w formie mailowej lub telefonicznej powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, miejsce zamieszkania, Miejsce dostawy, nazwę Produktu, numer Produktu, ilość sztuk, cenę Produktu, formę płatności, NIP (w przypadku firm). W przypadku podmiotów gospodarczych również nazwę firmy oraz dane adresowe.
 8. Termin realizacji zamówienia jest określony przy opisie produktu. W przypadku zmiany przez Sprzedawcę terminu realizacji zamówienia w stosunku do podanego w ofercie, Sprzedawca powiadomi Kupującego o dokładnym terminie realizacji w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku braku pisemnej rezygnacji z zamówienia przez Kupującego w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia przyjmuje się, że zamówienie podlega realizacji.
 9. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów lub nieprzewidzianych zmian w ofercie. Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli istnieją przeszkody obiektywne uniemożliwiające realizację zamówienia powodowane siłą wyższą, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w uzgodnionym przez strony terminie późniejszym lub odstąpienie od umowy bez roszczeń ze strony Kupującego.
 10. Produkt uważa się za wydany Kupującemu w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Kupujący lub podmiot przez niego wskazany w zamówieniu jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru zamówionego towaru czytelnym podpisem oraz w przypadku kiedy Klient jest osobą prawną dodatkowo pieczątką firmową.
 • 6. METODY PŁATNOŚCI
 1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących form:

a.) przelewem - po otrzymaniu faktury proforma (przedpłata)

b.) za pobraniem

c.) gotówką w sytuacji odbioru własnego

 • 7. DOSTAWA TOWARU – KOSZTY DOSTAWY
 1. Zamówione produkty, dostarczane są na adres dostawy wskazany przez Klienta, będący adresem pocztowym na terenie Polski.
 2. Wyładunek produktu z pojazdu oraz pozostałe czynności z tym związane (jak np. wniesienie do budynku, usunięcie opakowań itp.) należą do obowiązków Klienta.
 3. Klient ma obowiązek ilościowego i jakościowego sprawdzenia dostarczonego produktu w momencie dostawy i w obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzeń transportowych Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu niezgodności w obecności Przewoźnika i bezzwłocznego powiadomienia Sprzedawcy. W przypadku braku odpowiedniej adnotacji uznaje się, że produkt został dostarczony zgodnie z zamówieniem.
 4. Koszt dostawy podany jest na stronie internetowej Sklepu i każdorazowo obliczany jest przy wyborze przez Klienta Produktów i dodaniu ich do Koszyka. Koszt dostawy ustalany jest w zależności od wartości zamówienia netto oraz wybranego sposobu dostawy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów dostawy dla produktów znajdujących się w okresowych promocjach. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować o tym Klienta w warunkach promocji.
 • 8. FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY
 1. Fakturowanie sprzedaży odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktura dołączona jest do towaru, wysyłana pocztą lub e-mailowo na adres wskazany przez Klienta.
 2. Przy pierwszych trzech zamówieniach warunkami płatności dla Klienta jest przedpłata lub zapłata gotówką (wysyłka towaru za pobraniem), przy kolejnych zamówieniach warunki płatności ustalane są indywidualnie ze Sprzedawcą.
 3. W przypadku artykułów: a. w wersji standardowej - Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty w wysokości do 30% wartości zamówienia brutto b. w wersji specjalnej, pozakatalogowych, w kolorach innych niż w standardzie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty w wysokości minimum 30% wartości zamówienia brutto.
 • 9. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA
 1. W przypadku rezygnacji z zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego, Klient zostanie obciążony karą umowną w wysokości do 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Jeśli produkt został wysłany do Klienta to Sprzedawca zastrzega sobie możliwość obciążenia Klienta kosztami dostawy i odbioru.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, w tym również Konsumentowi, w szczególności, w odniesieniu do Umowy, której przedmiotem były towary dostarczone wg dedykowanej specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Konsument zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje z zastrzeżeniem art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Do zachowania terminu odstąpienia Konsumenta od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni (wzór odstąpienia od umowy sprzedaży – link).

 

 

 

 • 10. ZWROT/ WYMIANA TOWARU
  1. Klient, który nie jest Konsumentem może tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedawcy dokonać zwrotu/wymiany dostarczonego towaru w ciągu 3 dni roboczych od momentu odbioru towaru, pod warunkiem, że:
 1. towar nie był użytkowany i nie nosi śladów użytkowania
 2. towar jest w pełni wartościowy, nieuszkodzony
 3. towar nie był montowany (złożony i potem zdemontowany)
 4. towar posiada oryginalne opakowanie (jeśli takowe posiadał)
 5. towar posiada oryginalną dokumentację (instrukcje, deklaracje zgodności, świadectwo jakości, dokument gwarancyjny itd.)
 6. towar nie jest oznaczony w katalogu literą U-dostępność do uzgodnienia, nie jest wersją specjalną, pozakatalogową, w kolorach innych niż w standardzie, nie jest ofertą zindywidualizowaną.

W przypadku zwrotu/wymiany towaru Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia do 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy zwracanego/wymienianego towaru ponosi Klient.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, na zasadzie wskazanej w §9, 2, Konsument powinien niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy na następujący adres: PROMAG S.A. Centrum Logistyki, Koninko, ul. Składowa 3, 62-023 Gądki., nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od Umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu Internetowego.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
 3. Zwrot płatności na rzecz Konsumenta zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w odniesieniu do Umowy, której przedmiotem były towary dostarczone wg dedykowanej specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • 11. Reklamacje wad Produktów
 1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.
 1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na towary wyspecyfikowane w zamówieniu. Jeżeli w ofercie okres gwarancyjny dla wybranych produktów nie został wydłużony przyjmuje się, że gwarancja została udzielona na okres 12 miesięcy, z wyłączeniem części zamiennych i usług serwisowych. Gwarancja rozpoczyna się w momencie dostarczenia towaru i objęte są nią wyłącznie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych tkwiących w towarze sprzedanym. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wady lub dostarczenia towaru wolnego od wad, o ile Kupujący powiadomił pisemnie w terminie 7 dni od ujawnienia się wady o tym fakcie Sprzedawcę. Wybór sposobu usunięcia wady w ramach gwarancji należy do Sprzedawcy/Gwaranta.
 2. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
 3. Dostarczenie uszkodzonego towaru do naprawy odbywa się zgodnie z zapisem w dokumencie gwarancyjnym lub w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą.
 4. Naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w najkrótszym możliwym terminie.
 5. Gwarancją nie są objęte części normalnie zużywające się w trakcie eksploatacji, wady powstałe w wyniku lub w związku ze zmianami dokonanymi w towarach lub w wyniku naprawy, która miała miejsce bez wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedawcy oraz będących następstwem eksploatacji niezgodnej z zapisami instrukcji eksploatacji dostarczonych towarów.
 6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do naprawy towarów ani świadczenia innych usług z tytułu gwarancji w przypadku wady powstałej z przyczyn: niewłaściwego montażu (o ile nie był wykonywany przez Sprzedawcę) i regulacji, przekroczenia parametrów technicznych, stosowania niewłaściwych mediów, niewłaściwej eksploatacji i konserwacji oraz ingerencji w pliki źródłowe sterowników.
 7. W przypadku, gdy z przedmiotem zamówienia Sprzedawca dostarczył kartę gwarancyjną, stanowi ona uzupełnienie niniejszych warunków ogólnych gwarancji.
 8. Złożone reklamacje nie zwalniają Kupującego z terminowej zapłaty wymaganej należności.
 9. Jeśli Klientowi, który nie jest Konsumentem została udzielona gwarancja na towary i usługi, wyłączona zostaje wobec niego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów i usług. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do towarów nabywanych lub zamawianych w ramach umowy leasingu lub umowy pożyczki.
 10. Konsument, w przypadku gdy produkt ma wadę fizyczną lub prawną, ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121 z późn. zmianami) art. 556 – 576 Rękojmia za wady.
 11. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy zakupiony produkt:
 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć,
 • nie ma właściwości, o których Konsument, został zapewniony przez Sprzedawcę,
 • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę,
 • został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym.
 1. Wada prawna polega na tym, że zakupiony przez Konsumenta produkt:
 • jest własnością osoby trzeciej,
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej albo
 • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 1. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Konsument nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Jeżeli towar ma wadę, Konsument ma prawo również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za sprzedany towar z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. W przypadku zakupu towarów używanych okres rękojmi wynosi 1 rok.
 4. Na Sprzedawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 5. Koszty poniesione przez Konsumenta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Sprzedawcę.
 6. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń w drodze pozasądowego rozwiązywania sporów, w szczególności korzystając z pomocy rzecznika praw konsumenta, mediacji, stałego polubownego sądu konsumenckiego.
 7. Reklamację (w tym z tytułu rękojmi) należy pisemnie złożyć poprzez przesłanie do Sprzedawcy opisu wady wraz ze wskazaniem żądania na adres e-mail kola@promag.pl.
 8. Reklamowane Produkty należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres PROMAG S.A. Centrum Logistyki, 62-023 Gądki, Koninko, ul. Składowa 3 z dopiskiem "REKLAMACJA KOLA.COM.PL".
 • 12. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. PROMAG S.A. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PROMAG S.A. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres marketing@promag.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. PROMAG S.A. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • 13. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę, podanych w formularzu danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji umowy. W tym celu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje Zamówienie.
 3. Podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu jest niezbędne w celu realizacji Zamówienia. W przypadku podmiotów gospodarczych nazwę firmy, dane adresowe, NIPu.
 4. Klient dokonując rejestracji lub zapisując się do newslettera może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu w celach reklamy, badania rynku, badania zachowań i preferencji Klienta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl